Algemene voorwaarden

Monter Training en Coaching hanteert de hierna genoemde Algemene & betalingsvoorwaarden:

1. Algemene definities
1.1 Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten voor Loopbaancoaching, Outplacement en Training.
1.2 Opdrachtnemer: Monter Training en Coaching
1.3 Opdrachtgever: De rechtspersoon, die de opdracht heeft gegeven, middels een voor akkoord getekende offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier.
1.4 Coachee: de persoon die deelneemt aan de coaching, training of opleiding.

2. Aanbiedingen
2.1 Een offerte en kostenopgave is geldig tot een maand na offertedatum, tenzij anders is aangegeven.
2.2 De kostenopgave zijn steeds exclusief BTW.

3. Wijziging & extra werk
3.1 Kostenopgaven zijn gerelateerd aan de omschreven opzet van de dienst. Wijzigingen in
deze opzet t.a.v. omvang, fasering, methode, analyse, rapportage, planning en uitvoering, die
in overleg met de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen leiden tot wijziging in de kosten.
3.2 Eventuele wijzigingen in de kosten zullen altijd vooraf met de opdrachtgever worden afgesproken.

4. Levertijd
4.1 Afspraken over de tijd waarbinnen een opdracht moet zijn voltooid zijn altijd indicatief.
4.2 Omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Monter Training en Coaching gelegen factoren die de uitvoering kunnen beïnvloeden, kunnen leiden tot wijziging in tijd en kosten, waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. In geval van overmacht kan Monter Training en Coaching haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5. Opdrachten
5.1 Van een opdracht is pas sprake nadat de offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier is ondertekend door de opdrachtgever. Zonder getekende opdrachten aanvaardt Monter Training en Coaching geen opdrachten.

6. Kwaliteit en zorgvuldig handelen
6.1 Offertes van Monter Training en Coaching zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en de coachee/cliënt zijn verstrekt.
6.2 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
6.3 Monter Training en Coaching zal de door haar verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
6.4 Monter Training en Coaching garandeert vertrouwelijkheid van alle gegevens.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Het honorarium/deelnamekosten van Monter Training en Coaching ligt vast in een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging, offerte of deelnameformulier.
7.2 Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.
7.3 Indien de in 7.2 genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht, die gelijk is aan de op dat moment wettelijke rente, zonder dat kennisgeving of sommatie daaraan vooraf hoeft te gaan.
7.4 Alle kosten die Monter Training en Coaching buiten, zowel als in rechte moet maken om incassering van de vordering en rente te realiseren, komen en laste van de opdrachtgever.
7.5 Afspraken over termijnbedragen zijn niet mogelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.6 Indien betaling achterwege blijft kan Monter Training en Coaching met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
7.7 Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige opgave van de grond van de klachten. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen en zal de opdrachtgever zijn verplichtingen nakomen.

8. Auteursrecht
8.1 Auteursrecht op teksten, beelden en andere in het kader van de dienstverlening opgestelde teksten, stukken, instrumenten en modules berust bij Monter Training en Coaching, tenzij schriftelijk anders in overeengekomen.
8.2 Bij overtreding van dit artikel betaalt de opdrachtgever per overtreding direct een boete van € 10.000 excl. BTW, ongeacht het recht van Monter Training en Coaching om de werkelijke te lijden c.q. geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

9. Verhindering en annulering
9.1 In geval van ziekte van de bij uitvoering betrokken coach, zal Monter Training en Coaching op verzoek van de coachee en opdrachtgever een vervanger regelen.
9.2 In geval van ziekte van de coachee wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort met behoud van wederzijdse verplichtingen.
9.3 In geval van intrekking van de opdracht door de opdrachtgever is de opdrachtgever te allen tijde verplicht tot betaling aan Monter Training en Coaching van de gemaakte kosten en de verrichte werkzaamheden tot het moment van intrekking op basis van de in de opdracht afgesproken tariefstelling. Opdrachtgever is tevens verplicht tot betaling van een afkoopsom van 25% over de afgesproken vergoeding (excl. BTW) voor de niet te realiseren werkzaamheden in het kader van de oorspronkelijke opdracht.
9.4 In geval van tussentijdse teruggave van de opdracht door Monter Training en Coaching is de opdrachtnemer verplicht tot terug storting van de reeds betaalde maar niet gerealiseerde kosten en werkzaamheden.
9.5 In geen enkel geval is Monter Training en Coaching verantwoordelijk te stellen voor de gevolgen van het door Monter Training en Coaching opzeggen van de overeenkomst.

10. Geheimhouding en verantwoordelijkheid
10.1 Monter Training en Coaching verplicht zich al hetgeen zij bij uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever, de coachee, deelnemer of op grond van wettelijke verplichting mag Monter Training en Coaching de geheimhouding verbreken.

11. Verantwoordelijkheid en schade
11.1 Diensten en producten van Monter Training en Coaching komen tot stand na uiterst zorgvuldige toetsing, naar beste inzicht en goed vakmanschap.
11.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor de gevolgen (inclusief schade) van handeling of nalatigheid van medewerkers die door Monter Training en Coaching worden gecoacht of getraind.

12. Toepassing recht
12.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

logo-Monter-coaching-en-training
Bezoekadres Huis Ter Kleef
Kleverlaan 9B • 2023 JC Haarlem • 06 43 10 02 99
KvK nr: 59566272 • BTWiD nr: NL001933025B89